ពួកយើងផ្តល់សេវាសុខភាពគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកផ្សេងមិនបានទៅដល់


	

កម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងនៅក្នុងទីផ្សារដែលអ្នកផ្សេងមិនបានទៅដល់

កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាសុខភាពមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិត(Offline)ដំបូងរបស់យើងឈ្មោះថារាជ៥២អាក់សែស (reach52 access) អនុញ្ញាតឱ្យមានការចូលប្រើសេវាកម្មសុខភាពដែលអាចចូលដំណើរការបានទាំងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការតភ្ជាប់ទាប។

អង្គការដែលមានមូនដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវបានបំពាក់ជាបណ្តាញភ្នាក់ងារជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទ“ មិនត្រូវការសេវាអ៊ិនធើណេតដំបូងគេ” ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការសេវាកម្មដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈ។

យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយអាជីវកម្មឯកជន (វេជ្ជសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា ផលិតផលប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ) ការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីបង្កើតសេវាកម្មសុខភាពដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបានតាមបណ្តាប្រទេសមានចំណូលទាបនិងមធ្យម។ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង - ការចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជន លទ្ធភាពទទួលបាននិងចង្វាក់ផលិតកម្ម សេវាកម្មសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្ត្រ និង ទិន្នន័យនិងការយល់ដឹង។

ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសុខភាពដើម្បីបង្កើតសេវាកម្មសុខភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ឱសថ ផលិតផលប្រើប្រាស់និងវេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័ននានា

ដៃគូសហការ

បច្ចេកវិទ្យា និងពហុភាសា

ចុះឈ្មោះ

ដើម្បីទទួលបានសារនិងព័ត៌មានថ្មីៗពីសេវាកម្មសុខភាពរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ចូនដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែ។

kmភាសាខ្មែរ