លក្ខណៈពិសេសករណីសិក្សា

ការផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនៅតាមសហគមន៍ជនបទ

ក្នុងករណីនេះយើងចែករំលែកពីរបៀបដែលយើងអនុវត្ត ការយល់ដឹងដែលផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីបង្កើតនិងផ្តល់ជូននូវការត្រួតពិនិត្យជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនៅសហគមន៍ជនបទ។

ករណីសិក្សាចុងក្រោយរបស់រាជ៥២
kmភាសាខ្មែរ