ករណីសិក្សា

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជម្ងឺលើសឈាមតាមរយៈគំរូថែទាំរួមបញ្ចូលគ្នាថ្មីជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍មេដត្រុនិចឡែបIn this case study, we share how we partnered with Medtronic Lab ដើម្បី deliver ‘Padayon’ – a new integrated care model for diabetes and hypertension.

 

  • បញ្ហាប្រឈម
  • មធ្យោបាយ
  • ផលប៉ះពាល់

 

79% of people living with diabetes are in low- and middle-income countries – a disease that kills 4.2 million people per year. The majority are unable to access the affordable medicines, diagnostics and education they need. 4 in 5 people with diabetes in low- and middle-income countries are undiagnosed.

 

In these rural populations, there is a lack of education and diagnosis of diabetes and hypertension. As a resident in the areas, you typically have to travel long distances to expensive private clinics for basic tests for glucose, HbA1C and cholesterol. A comprehensive panel costs approximately $50 in a private hospital or outpatient diagnostic centre, 10 times more than the average daily earning of a community resident. 

 

kmភាសាខ្មែរ