ដៃគូសហការប្រព័ន្ធអ៊ីកូរបស់យើង

ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

Achieving good health and wellbeing requires not just a focus on treatment, but also prevention, enabling healthier, more productive lives for all populations. The Institute for Health Metrics and Evaluation has increased the emphasis on Healthy Life expectancy (HALE), summarizing years lived in less than ideal health (YLDs) and years lost due to premature mortality (YLLs) in a single measure of average population health for individual countries.

យើងធ្វើការជាមួយនរណា

reach52 brings together digital health, data and community empowerment to make healthcare more accessible in emerging markets in Asia

Maarten Kelder, SVP Strategy and Corporate Development, Zuellig Pharma

Consumer health is a priority focus for us, encompassing wellness, oral health, skin health, feminine care and nutrition.

We provide access to consumer health products through our reach52 e-commerce services across our countries, and collaborate with consumer healthcare organisations to deliver their access and social impact goals in new emerging markets previously outside of their reach.

ផលិតផលរបស់យើង

Consumer and Customer Engagement

Category and brand awareness integrated campaigns

Prevention & health education programmes

Health and Medical Services

Health worker capacity and capability

Community screening and referrals

Patient support & management

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការវិភាគទីផ្សារ និងតម្លៃ

ការវាយតម្លៃប្រាក់ចំនូល

ការរចនា និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្ម

ទិន្នន័យ និងការយល់ដឹង

ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ

ផ្ទាំងព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ និងការរាយការណ៍

kmភាសាខ្មែរ