ដៃគូសហការប្រព័ន្ធអ៊ីកូរបស់យើង

ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

ការសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អ និងសុខុមាលភាពមិនគ្រាន់តែផ្តោតលើការព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការពារ ធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែមានសុខភាពល្អ និងផលិតភាពកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់។ វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការវាស់វែង និងការវាយតម្លៃសុខភាពបានបង្កើនការសង្កត់ធ្ងន់លើអាយុសង្ឃឹមរស់ដែលមានសុខភាពល្អ (HALE) ដោយសង្ខេបឆ្នាំដែលរស់នៅតិចជាងសុខភាពឧត្តមគតិ (YLDs) និងឆ្នាំដែលបាត់បង់ដោយសារការស្លាប់មុនអាយុ (YLLs) ក្នុងរង្វាស់តែមួយនៃសុខភាពប្រជាជនជាមធ្យមសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ។

យើងធ្វើការជាមួយនរណា

រាជ៥២ នាំមកនូវការថែទាំសុខភាពតាមឌីជីថល ទិន្នន័យ និងការពង្រឹងសហគមន៍ ដើម្បីធ្វើឱ្យការថែទាំសុខភាពកាន់តែអាចចូលដំណើរការបាននៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

Maarten Kelder, ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តនិងសហប្រតិបត្តិការ, ហ្សូលិកហ្វាមារ

សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់គឺជាការផ្តោតជាអាទិភាពសម្រាប់យើង ដែលរួមមានសុខភាព សុខភាពមាត់ សុខភាពស្បែក ការថែទាំស្ត្រី និងអាហារូបត្ថម្ភ។

យើងផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានផលិតផលសុខភាពទៅអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈសេវាកម្ម កម្មវិធី(ផ្លេតហ្វម) របស់រាជ៥២យើងនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើង ហើយសហការជាមួយអង្គការថែទាំសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបាន និងគោលដៅផលប៉ះពាល់សង្គមនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនថ្មីពីមុនក្រៅពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។

ផលិតផលរបស់យើង

ការផ្សារភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនិងអតិថិជន

ប្រភេទនិងយុទ្ធនាការរួមបញ្ចូលការយល់ដឹងអំពីម៉ាក

កម្មវិធីការការពារ និងការអប់រំសុខភាព

សេវាកម្មសុខភាព និងឱសថ

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ការស្វែងរកសហគមន៍ និងការបញ្ចូនបន្ត

ធ្វើការគាំទ្រទៅលើអ្នកជម្ងឺ ហើយនិងការគ្រប់គ្រង

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការវិភាគទីផ្សារ និងតម្លៃ

ការវាយតម្លៃប្រាក់ចំនូល

ការរចនា និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្ម

ទិន្នន័យ និងការយល់ដឹង

ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ

ផ្ទាំងព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ និងការរាយការណ៍

kmភាសាខ្មែរ