ដៃគូសហការប្រព័ន្ធអ៊ីកូរបស់យើង

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

A WHO study found that over 100m people are still pushed into extreme poverty because of health expenses. We know from our own on-the-ground analysis that fear of financial ruin and spiralling health costs is a key factor that stops patients from getting health support, essential treatments and adhering to treatment. Achieving health for all and financial inclusion go hand in hand.

We’ve made accelerating access to financial services a key focus. We collaborate with financial services organisations to increase financial literacy and understanding, innovate digital financial solutions such as mobile payment applications, and expand access to affordable health and life insurance products. For example, in India our partnership with Aditya Birla Health Insurance has enabled almost 10,000 rural residents to purchase affordable health insurance to protect their families and livelihoods.

យើងធ្វើការជាមួយនរណា

ផលិតផលរបស់យើង

Consumer and Customer Engagement

Category and brand awareness campaigns

Financial education and literacy programmes

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

Agent capacity and capability

Customer support & management

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការវិភាគទីផ្សារ និងតម្លៃ

ការវាយតម្លៃប្រាក់ចំនូល

ការរចនា និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្ម

ទិន្នន័យ និងការយល់ដឹង

ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ

ផ្ទាំងព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ និងការរាយការណ៍

kmភាសាខ្មែរ