ដៃគូសហការប្រព័ន្ធអ៊ីកូរបស់យើង

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហាញថាប្រជាជនជាង ១០០ ម៉ែត្រគឺនៅតែមានភាពក្រីក្រព្រោះដោយសារការចំណាយទៅលើផ្នែកសុខភាព។ យើងបានទទួលពត៌មាននេះពីភ្នាក់ងារនៅតាមតំបន់ថា ភាពភ័យខ្លាចទៅលើការចំណាយថវិការច្រើនទៅលើសុខភាពគឹជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺឈប់ទៅពិនិត្យសុខភាព, ទៅសម្រាកព្យាបាល និងឈប់ទទួលការព្យាបាលឬការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាល។ ពួកយើងនឹងសម្រេចនូវសុខភាព និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានដើរទន្ទឹមគ្នា។

ពួកយើងបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើតសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពងាយស្រួល។ ពួកយើងបានសហការជាមួយអង្គការដែលធ្វើទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹង, បង្កើតប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់ដោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ការទូទាត់ប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ, បង្កើនការទិញផលិតផល និងធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ ឧទាហរណ៍៖ នៅប្រទេសឥណ្ឌា ដៃគូរសហការរបស់យើង Aditya Birla Health Insurance បានលក់ធានារ៉ាប់រងទៅកាន់អ្នកភូមិរបស់គេជាង ១០,០០០ នាក់ឲ្យទទួលបានធានារ៉ាប់រងតម្លៃសមរម្យដើម្បីការពារគ្រួសារ និងជីវិតរបស់ពួកគេ។

យើងធ្វើការជាមួយនរណា

ផលិតផលរបស់យើង

ការផ្សារភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនិងអតិថិជន

ប្រភេទនិងយុទ្ធនាការរួមបញ្ចូលការយល់ដឹងអំពីម៉ាក

ការអប់រំទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តុះបណ្តាលការយល់ដឹង

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ការពង្រឹងសមត្ថភាពភ្នាក់ងារ

ធ្វើការគាំទ្រទៅលើអតិថិជន

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការវិភាគទីផ្សារ និងតម្លៃ

ការវាយតម្លៃប្រាក់ចំនូល

ការរចនា និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្ម

ទិន្នន័យ និងការយល់ដឹង

ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ

ផ្ទាំងព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ និងការរាយការណ៍

kmភាសាខ្មែរ