គោលការណ៍នៃផលប៉ះពាល់

ការត្រួតពិនិត្យនៃផលប៉ះពាល់

រាជ៥២ យើងបន្តត្រួតពិនិត្យនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនូវអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ។ វាចាំបាច់សម្រាប់ធានាថាសេវាកម្មរបស់យើងផ្តល់នូវគុណតម្លៃទៅដល់សហគមន៍ហើយនិងដៃគូទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរៀនសូត្រដោយភាពរហ័សរហួន ដូច្នេះយើងអាចពង្រីកអ្វីដែលកំពុងដំណើរការនិងធ្វើវាអោយកាន់តែប្រសើរឡើងទៅតាមតម្រូវការ។

គោលការណ៍នៃផលប៉ះពាល់របស់យើងគឺជារបៀបដែលយើងឈានដល់ចំនុចនេះ ការកំនត់និងការវាស់វែងលទ្ធផលហើយនិងលទ្ធផលចម្បងសម្រាប់សេវាកម្មពួកយើងកំពុងអនុវត្ត។ យើងផ្តោតលើការវាយតម្លៃនិងតាមដានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រភេទផលិតផលទាំងបួនរបស់យើងគឺ ការចូលរួមរបស់អតិថិជន សេវាកម្មសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្រ្ត លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ហើយនិងការយល់ដឹងអំពីទិន្នន័យ។

លទ្ធផលចម្បង/បឋមគឺជាលទ្ធផលវាស់វែងដោយផ្ទាល់នៃសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន ចំនែកផលប៉ះពាល់គឺជាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតប្រជាជនរយៈពេលវែងដែលយើងកំពុងជួយសម្រេចបានរួមជាមួយប្រព័ន្ធដទៃផ្សេងទៀត។ នៅទីបំផុតផលប៉ះពាល់ទាំងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ គោលដៅចីរភាព៣-សុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាព គោលដៅចីរភាព៥-សមភាពយេនឌ័រ និង គោលដៅចីរភាព៨-ការងារសមរម្យនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ បើនិយាយពីផលចំណេញសង្គមលើការវិនិយោគរាល់១ដុល្លារដែលយើងបានចំណាយ សន្សំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទទួលបាន២,១០ដុល្លារក្នុងការចំណាយលើសុខភាពរបស់ពួកគេ នេះបើផ្អែកតាមផលប៉ះពាល់នៃការវិភាគនៃការផ្លាស់ប្តូរវិនិយោគ។

ផលប៉ះពាល់

សមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលបឋមទីបំផុតជម្រុញឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតប្រជាជនស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតនិងជិវិតរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ (ចំនួនឆ្នាំដែលមនុស្សម្នាក់អាចរំពឹងថានឹងរស់នៅក្នុង“ សុខភាពពេញលេញ”)

កាត់បន្ថយអត្រាមរណៈភាពរបស់ប្រជាជន (ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប) និងអត្រាមរណភាពដែលបានកែសម្រួលតាមអាយុ

ការកាត់បន្ថយក្នុងឆ្នាំនៃការបាត់បង់ជីវិត (YLLs) និងឆ្នាំដែលរស់នៅជាមួយពិការភាព (YLDs) និងឆ្នាំនៃជីវិតដែលត្រូវបានកែតម្រូវដោយពិការភាព (DALYs)

កាត់បន្ថយអត្រាសាយភាយប្រជាជនសរុបនិងអត្រាកើតមាននៅតំបន់ជម្ងឺ

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅហោប៉ៅការបង្កើនការសន្សំនិងការងារ

kmភាសាខ្មែរ