គោលការណ៍នៃផលប៉ះពាល់

ការត្រួតពិនិត្យនៃផលប៉ះពាល់

រាជ៥២ យើងបន្តត្រួតពិនិត្យនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនូវអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ។ វាចាំបាច់សម្រាប់ធានាថាសេវាកម្មរបស់យើងផ្តល់នូវគុណតម្លៃទៅដល់សហគមន៍ហើយនិងដៃគូទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរៀនសូត្រដោយភាពរហ័សរហួន ដូច្នេះយើងអាចពង្រីកអ្វីដែលកំពុងដំណើរការនិងធ្វើវាអោយកាន់តែប្រសើរឡើងទៅតាមតម្រូវការ។

គោលការណ៍នៃផលប៉ះពាល់របស់យើងគឺជារបៀបដែលយើងឈានដល់ចំនុចនេះ ការកំនត់និងការវាស់វែងលទ្ធផលហើយនិងលទ្ធផលចម្បងសម្រាប់សេវាកម្មពួកយើងកំពុងអនុវត្ត។ យើងផ្តោតលើការវាយតម្លៃនិងតាមដានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រភេទផលិតផលទាំងបួនរបស់យើងគឺ ការចូលរួមរបស់អតិថិជន សេវាកម្មសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្រ្ត លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ហើយនិងការយល់ដឹងអំពីទិន្នន័យ។

លទ្ធផលចម្បង/បឋមគឺជាលទ្ធផលវាស់វែងដោយផ្ទាល់នៃសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន ចំនែកផលប៉ះពាល់គឺជាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតប្រជាជនរយៈពេលវែងដែលយើងកំពុងជួយសម្រេចបានរួមជាមួយប្រព័ន្ធដទៃផ្សេងទៀត។ នៅទីបំផុតផលប៉ះពាល់ទាំងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ គោលដៅចីរភាព៣-សុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាព គោលដៅចីរភាព៥-សមភាពយេនឌ័រ និង គោលដៅចីរភាព៨-ការងារសមរម្យនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ បើនិយាយពីផលចំណេញសង្គមលើការវិនិយោគរាល់១ដុល្លារដែលយើងបានចំណាយ សន្សំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទទួលបាន២,១០ដុល្លារក្នុងការចំណាយលើសុខភាពរបស់ពួកគេ នេះបើផ្អែកតាមផលប៉ះពាល់នៃការវិភាគនៃការផ្លាស់ប្តូរវិនិយោគ។

សមិទ្ធផល និងលទ្ធផលចម្បង

ការចូលរួមពីអតិថិជន

Outputs
 • Number of people engaged per health / financial inclusion campaign
 • Number of people educated per health campaign
 • Number of patients enrolled / managed

 

Primary Outcomes
 • Improved knowledge, attitudes and practices of populations in health and/or financial areas
 • Rise in early detection of disease in community level

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម

Outputs
 • New affordable health products made accessible via sales channels
 • Number of affordable health products purchased
 • Number of affordable financial services products purchased
 • Number of affordable health products delivered to last-mile

 

Primary Outcomes
 • Increased access to affordable healthcare products
 • Reduction in patient time and costs associated to accessing health service
 • Reduced out-of-pocket health expenditure
 • Enhanced protection against unforeseen financial loss due to medical costs

សេវាសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្រ្ត

Outputs
 • Number of new / trained CHWs based on their role
 • Number of new agents equipped to deliver health & financial services
 • Number of people screened
 • Number of people referred for timely primary, secondary and tertiary care
 • Number of patients enrolled / managed

 

Primary outcomes
 • Improved knowledge and skills of CHWs
 • Improved, knowledge and skills of agents
 • Improved ability for HCWs to function in their specific roles
 • Improved diagnosis and treatment rates
 • Rise in early detection of disease in community level
 • Improved health outcomes of patients enrolled in services

ការយល់ដឹងអំពីទិន្នន័យ

Outputs
 • Number of residents profiled for health and financial needs
 • New data points collected on health and financial needs of populations
 • Real world evidence generated from populations

 

Primary Outcomes
 • Data-driven insights for targeted, predictive and prescriptive health services
 • Real world evidence to optimise new products, services and models of care

ផលប៉ះពាល់

សមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលបឋមទីបំផុតជម្រុញឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតប្រជាជនស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតនិងជិវិតរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ (ចំនួនឆ្នាំដែលមនុស្សម្នាក់អាចរំពឹងថានឹងរស់នៅក្នុង“ សុខភាពពេញលេញ”)

កាត់បន្ថយអត្រាមរណៈភាពរបស់ប្រជាជន (ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប) និងអត្រាមរណភាពដែលបានកែសម្រួលតាមអាយុ

ការកាត់បន្ថយក្នុងឆ្នាំនៃការបាត់បង់ជីវិត (YLLs) និងឆ្នាំដែលរស់នៅជាមួយពិការភាព (YLDs) និងឆ្នាំនៃជីវិតដែលត្រូវបានកែតម្រូវដោយពិការភាព (DALYs)

កាត់បន្ថយអត្រាសាយភាយប្រជាជនសរុបនិងអត្រាកើតមាននៅតំបន់ជម្ងឺ

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅហោប៉ៅការបង្កើនការសន្សំនិងការងារ

kmភាសាខ្មែរ