កម្មវិធី(ផ្លេតហ្វម)សុខភាពរបស់យើង

កម្មវិធីរាជ៥២ អាក់សែស

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -១៩ បានពន្លឿនការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងសុខភាពពិភពលោកហើយសុខភាពឌីជីថលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធសុខភាពដែលដំណើរការគ្រប់ទីកន្លែង។ ប៉ុន្តែការពិតដំណោះស្រាយសុខភាពឌីជីថលជាច្រើនមិនដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រាយាលឬជនបទតភ្ជាប់ទាបជាងតំបន់ទីក្រុង។

កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាសុខភាពរបស់រាជ៥២ របស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យមានសេវាកម្មសុខភាពពេញលេញតាមរយៈកម្មវិធី “ក្រៅបណ្តាញសេវាអ៊ិនធឺណិតដំបូង (Offline)” ដែលដំណើរការលើទូរស័ព្ទចល័តមូលដ្ឋានសូម្បីតែនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការតភ្ជាប់ទាបក៏ដោយ។ បន្ទាប់មកទិន្នន័យអាចត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មនៅពេលត្រឡប់មកវិញតាមអ៊ីនធឺណិតនៅទីតាំងជាក់លាក់ឬតាមរយៈការធ្វើសមកាលកម្មពីមិត្តទៅមិត្ត។

កម្មវិធី "ក្រៅបណ្តាញសេវាអ៊ិនធឺណិតដំបូង" របស់យើងសម្រាប់ទីផ្សារដែលមានសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្សោយ

 

យើងផ្សារភ្ជាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍និងសមាជិកជាភ្នាក់ងារជាមួយកម្មវិធីដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រមូលទិន្នន័យ ដំណើរការសេវាកម្មសុខភាពនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលត្រូវការនៅលើទីផ្សារដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងពីការវិភាគទិន្នន័យរបស់យើង។ ភ្នាក់ងាររបស់យើង ៩០% គឺជាស្ត្រីដែលជាវិធីមួយដែលយើងគាំទ្រដល់គោលដៅទី៥ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (“ សម្រេចបាននូវសមភាពយេនឌ័រនិងផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងអស់”)

 

បន្ទាប់មកយើងធ្វើការសហការជាមួយអង្គការនិងអាជីវកម្មថែទាំសុខភាពឯកជនដើម្បីបកប្រែអាជីវកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមរបស់ពួកគេទៅជាសេវាកម្មសុខភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានឬវាស់វែងបាននៅក្នុងទីផ្សារគោលដៅដែលត្រូវបានបើកដំណើរការដោយកម្មវិធីផ្លេតហ្វម រាជ៥២អាក់សែស បណ្តាញភ្នាក់ងាររបស់យើងនិងលទ្ធភាពទទួលបានជំនាញថែទាំសុខភាព។

kmភាសាខ្មែរ