ករណីសិក្សា

ភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនវិទ្យាសាស្ត្រហ្គីឡាដនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្នុងការផ្តល់សេវាជំងឺរលាកថ្លើមបេ (HBV) ដល់ប្រជាជននៅជនបទ


In this case study, we share how we partnered with Gilead Sciences and the Philippines Department of Health to deliver comprehensive hepatitis B (HBV) solution for rural populations in the Philippines. 

 

 

  • បញ្ហាប្រឈម
  • មធ្យោបាយ
  • ផលប៉ះពាល់

 

Hepatitis B (HBV) is a viral infection that attacks the liver and can cause both acute and chronic disease. The World Health Organization (WHO) estimates that in 2015: 257 million persons, or 3.5% of the general population, were living with chronic HBV 

 

HBV represents a major health burden for the Philippines, which has among the highest prevalence in the world. It’s estimated that 1 in 10 Filipinos are living with HBV. Unfortunately, only a small percentage of people are diagnosed due to access ដើម្បី education and screening. Even less have access to medicines for HBV and the life-saving treatments needed.

 

New public-private partnerships are needed to overcome these access challenges and tackle the HBV through stronger primary healthcare systems and services.

 

kmភាសាខ្មែរ