ដៃគូសហការប្រព័ន្ធអ៊ីកូរបស់យើង

ឱសថ និងវេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា

អង្គភាព/សហគ្រាសឱសថ ហើយនិងវេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាកំពុងបន្តជម្រុញលទ្ធភាពទទួលបានវិធីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។ មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានឱសថនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តសាជីវកម្ម ការច្នៃប្រឌិតតាមរយៈគំរូថ្មីនៃការថែទាំនៅក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្តោតអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់តម្រូវការប្រទេសមានចំណូលទាបនិងមធ្យម។ វាក៏មានតម្លាភាពក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផងដែរដូចជាសន្ទស្សន៍លទ្ធភាពទទួលបានឱសថដែលវិភាគពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនឱសថកំពុងដោះស្រាយ ការទទួលបានថ្នាំនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមចំនួន ១០៦ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោក ។

នៅតែមានគម្លាតដ៏ធំក្នុងការទទួលបានផលិតផលនិងសេវាកម្មសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសជាច្រើនហើយនៅមានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអង្គភាព/សហគ្រាសឱសថនិងវេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាដែលខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ លទ្ធភាពទទួលបាននិងនិរន្តរភាពរបស់ពួកគេ។

យើងធ្វើការជាមួយនរណា

គុណតម្លៃភាពជាដៃគូ គឺពិតជាសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់, ហើយការសហការរបស់យើងជាមួយសហគ្រាសសង្គមរាជ៥២ បង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាពនៃការសហការ។

អានន៍ស្ដេក ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងនវានុវត្តន៍នៅមេដត្រូនិកឡែប

ជាមួយនឹងសហគ្រាសសង្គមរាជ​ ៥២​ ពួកយើងបានអនុវត្តដំណោះស្រាយតាមបែបឌីជីថលដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំសុខភាពទៅដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យមនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី។ ពួកយើងមានគោលដៅក្នុងការផ្តល់ឱសថដែលមានតម្លៃសមរម្យមានគុណភាពខ្ពស់ និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលពីសុខភាពទៅដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាល បង្កើននូវនិរន្តភាពនៃផ្នែកឌីជីថលទៅលើសុខភាព និងសេវាកម្មក្នុងសហគមន៍។

Deborah Gildea (អតីត) ប្រធាន Novartis Social Business Asia

At reach52, our focus is on partnering with pharma and medtech leaders to translate their strategies into outcomes and impact in markets that they can’t otherwise reach. We provide a range of products through our platform – patient and customer engagement, health and medical services, access and supply chain, and data and insights. Organisations either collaborate with us to implement solutions in specific areas or across all product areas through integrated models of care for target patient populations.

ផលិតផលរបស់យើង

Patient and Customer Engagement

Disease area and brand awareness integrated campaigns

Prevention & health education programmes

Health and Medical Services

Health worker capacity and capability

Community screening and referrals

Patient support & management

លទ្ធភាពទទួលបាននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការវិភាគទីផ្សារ និងតម្លៃ

ការវាយតម្លៃប្រាក់ចំនូល

ការរចនា និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្ម

ទិន្នន័យ និងការយល់ដឹង

Disease area and brand awareness integrated campaigns

Prevention & health education programmes

kmភាសាខ្មែរ