ធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយយើងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍អ្នក

ផ្តល់ការថែទាំសុខភាពទៅដល់ប្រជាជនចំនួន ៥២% នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពសមរម្យ វាគឺជារឿងធំធេងដែលយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបាននោះទេ។ ដៃគូសហការដែលមានការច្នៃប្រឌិតគឺជាចំណុចស្នូលដែលពួកយើងធ្វើ។ ពួកយើងចាប់ដៃគូសហការជាមួយងអង្គការ ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដែលពួកគេអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសេវាសុខភាពរបស់រាជ៥២។ ទាំងនេះរួមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល វិស័យអាជីវកម្មសង្គមឯកជន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយពួកយើង។

កិច្ចសហការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរាជ៥២ និងដៃគូសហការរបស់យើងអាចជួយដល់សហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅបានលឿនជាងមុន។ កិច្ចការងាររបស់យើង គឺធ្វើទៅលើសេវាកម្មសុខភាពតាមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់សហគ្រាសសង្គមរាជ ៥២ និងប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីដំបូងដែលមិនប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតដែលអាចអនុវត្តបាននៅគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។ ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោម និងទាក់ទងមកពួកយើងប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ជាដៃគូសហការដើម្បីផ្សារភ្ជាប់មនុស្សជាមួយសុខភាព និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ និងបន្ទាន់សម្រាប់ពួកគេ។

គំរូភាពជាដៃគូសហការរបស់ពួកយើងនឹងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធសុខភាពឌីជីថលអេកូឡូស៊ីក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដែលមានប្រាក់ចំនូលទាបនិងមធ្យម ៖

 • Phase 1 – Set-up: Growth Partner recruits local network of health agents from target communities; facilitates trainings; equips with reach52 tech.
 • Phase 2- Community research and onboarding: ទិន្នន័យសំខាន់នឹងត្រូវប្រមូល អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះទៅក្នុងផ្លេតហ្វមសុខភាពរបស់រាជ៥២។
 • Phase 3 Campaign implementation: Implement campaigns focusing on community health promotion, population screening, and health worker upskilling. Campaigns may also include supporting a last-mile marketplace of micro-insurance and health products.

សហគមន៍គោលដៅ

 • ក្នុងនាមជាសហគ្រាសសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព រាជ៥២កំពុងស្វែងរកការអនុវត្តន៍នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាល​ ដែលប្រជាជនអាចរកបានប្រាក់ចំនូលត្រឹមតែមួយម៉ឺនពីរពាន់រៀល ដល់បីម៉ឺនពីរពាន់រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • ពួកយើងកំពុងស្វែងរកការចូលរួមពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំនូលមធ្យមដែលពួកគាត់អាចរកប្រាក់ចំនូលបានសមល្មមសម្រាប់គម្រោងគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយនៅតែមានឧបសគ្គឬបញ្ហាកង្វៈខាតក្នុងការថែរក្សាសុខភាព។
 • អ្នកទទួលផលគឺជាអ្នកដែលរស់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងថែទាំសុខភាព និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ គ្លីនិក ឱសថស្ថាន និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

Results-based funding and on-demand implementation

reach52 supports our growth partners through a result-based funding model. Unlike traditional grant-based funders, we fund our partners for specific outputs achieved, according to pre-agreed fees. This approach provides partners with scalable funding, and incentivizes impact. No upfront funding is provided. Rather, Growth Partners and Agents earn monthly revenue based on their quantified outputs during that period.

We are seeking growth partners capable of implementing health interventions on-demand. These organizations should lightly manage their network of reach52 rural agents in between programs, convening them to implement campaigns as required (typically for 6 – 12 month periods). While we seek to provide continuous funding for our growth partners, in practice this is not always possible and there may be gaps between campaigns.

Funding outputs will vary based on partner and geography, but អាច បូករួមជាមួយសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា៖

 • Each local resident onboarded to eHealth platform (sign-up)
 • រាល់ភ្នាក់ងារសុខភាពនឹងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល
 • ផ្តល់ជូនការពិនិត្យសុខភាពនីមួយៗ
 • ការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាព

សូមមើល ពីរបៀបនឹងការងាររបស់យើង នៅទីនេះ 

អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ដៃគូ  

សហគ្រាសសង្គមរាជ៥២ នឹងផ្តល់ការអនុវត្តគម្រោងទៅកាន់ដៃគូទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការគាំទ្រផ្នែកផ្សេងៗទៀត៖

 • ការផ្តល់មូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាពផ្អែកលើការអនុវត្ត
 • ការប្រើប្រាស់ផ្លេតហ្វមសុខភាពតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាល និងការចុះអនុវត្ត
 • គាំទ្រទៅលើគម្រោង និងមូលនិធិក្នុងការអភិឌ្ឍន៍របស់ភាគីទី៣

 

អត្ថប្រយោជន៍ទៅ សហគមន៍ 

 • កាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅហោប៉ៅនិងលើកកម្ពស់ ការទទួលបានឱសថ ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលមានតម្លៃសមរម្យ ហើយនិងគម្រោងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
 • ការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ភ្នាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ 
 • ឱកាសក្លាយជាសហគ្រិនភាព ស្រ្តី 

សិទ្ធិដែលអាចទទួលបាន 

ដៃគូរសហការនឹងត្រូវយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌ មួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖: 

 • Projects to be implemented in Kenya, Indonesia, India, Cambodia, and Philippines. Currently also scouting organizations who can implement in South Africa, Tanzania, Bangladesh, and Pakistan.
 • បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូល ឬអង្គភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាល មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល
 • ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការផ្តល់ជាការគាំទ្រឬជាសេវាកម្មដែលទាក់ទងទៅលើសុខភាព ការរស់នៅ សហគ្រិនភាពខ្នាតតូច និងឬការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ដាច់ស្រយាល
 • អង្គភាពដែលមានបទពិសោធន៍ ឬមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអនុវត្តអាជីវកម្មសង្គម និង/ឬការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាគឺជាគុណតម្លៃស្នូល

ផុតកំណត់ 

Q2 application deadline: June 30, 2022

អង្គភាពត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យឱ្យបានឆាប់ព្រោះពាក្យសុំនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃនៅពេលទទួលបាន។ យោងទៅតាមពាក្យដែលបានដាក់ ពួកយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ចំពោះអង្គភាពដែលបានជាប់តែប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីដាក់សំណើឬស្នើ សូមចុចទីនេះ៖

សម្រាប់សំណួរឬព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល partnerships@reach52.com

kmភាសាខ្មែរ