ករណីសិក្សា

ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តជម្រុញទិន្នន័យដើម្បីចែកចាយវីតាមីននៅសហគមន៍ដាច់ស្រយាលក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនវីតាមីនអ៊ែងជែល

In this case study, we share how we used data analytics to target distribution of Vitamin A & Albendazole in hard-to-reach communities

 

 

  • បញ្ហាប្រឈម
  • មធ្យោបាយ
  • ផលប៉ះពាល់

Two early years doses of vitamin A are recommended by WHO and are free for those who can access it. 

reach52 wanted to support the clinicians in providing access when government supply was lacking in hard-to-reach communities in the Philippines. 

 

kmភាសាខ្មែរ